• +45 86961239
  • Renedahl@skorstensfejeren.dk

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet

Bygningsreglementets kap. 8.5.3 fastsætter en række bestemmelser for
aftrækssystemer (skorstene). Hvis aftrækssystemet er indrettet til rensning fra
toppen, skal der være sikkerhedsmæssigt forsvarlige adgangsmuligheder hertil, jf.
BR10 kap. 8.5.3.1, stk. 6. Adgangsvejen vil typisk være via loftet eller via taget.
Bygningsreglementet gælder for alt nybyggeri og for til- og ombygninger.
Find bygningsreglementet på www.ebst.dk
Arbejdstilsynets regler fastsætter, at arbejde med fejning af skorstene skal ske
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. arbejdsmiljølovens § 38. Det
skal sikres, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for
nedstyrtning og lign., jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse, nr. 559 af
17.06.2004, § 13, stk. 1, pkt. 1. Arbejdstilsynets regler og vejledninger er
gældende for alt skorstensfejerarbejde.
Se mere på www.at.dk, og branchevejledning for skorstensfejerarbejde udarbejdet
af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser.

admin

Leave a Reply